Az Ilona Med GmbH termékértékesítésre vonatkozó értékesítési (működési) szabályzata

(2018. május 14-től hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)

 

 

Bevezető Rendelkezések

 1. Ez a szabályzat az Ilona Med GmbH. (7022 Schattendorf, Hauptstraße 157.) által forgalmazott termékek értékesítésének módját, az értékesítés egyes feltételeit rögzíti. A szabályzat hatálya kiterjed az Ilona Med GmbH-ra, továbbá azokra a 18. életévét betöltött természetes személyekre, illetve jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, vagy egyéb szervezetekre, akik (amelyek) vásárlóként és az ajánlásban résztvevő megbízottként regisztrációs kérelmet írtak alá és a regisztráció visszaigazolását követően az Ilona Med GmbH regisztrált ajánlóivá (szerződő partnereivé) váltak.
 2. Fogalom meghatározások

Regisztrált fogyasztó: az a személy, aki az ajánlói hálózatba regisztrálva vásárol termékeket, ajánlói hálózatot azonban nem épít.

Regisztrált ajánló: minden természetes személy, illetve jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki, illetve amely az Ilona Med GmbH értékesítő rendszerébe regisztrál.

Rendszeres regisztrált ajánlói tevékenység: A rendszeres ajánlói tevékenységen túl, illetve e mellett az ajánláshoz és a termékhez szorosan kapcsolódó ismeretterjesztői, vevői kört bővítő tevékenységet végez, szakmai aktivitást, a hálózatban segítségnyújtó, támogatói tevékenységet fejt ki.

Csoportjutalékra (passzív jövedelemre) jogosult regisztrált ajánló: Az a regisztrált ajánló, aki teljesíti a jutalékfizetéshez szükséges feltételeket. A tárgyhónapban legalább egy új direkt ajánlót regisztrál.

Központi Rendezvény: Az Ilona Med GmbH által szervezett, havonta megrendezésre kerülő találkozó, tréning – előadássorozat.

Termék: Az Ilona Med GmbH által forgalmazott termék, termékek.

 

 

Működési szabályok

 1. A regisztráció alkalmával a vásárló és regisztrációt kérő személy az online regisztrációval, valamint a regisztrációs kérelem aláírásával a működési szabályzatban, általános szerződési feltételekben, etikai kódexben és az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak megismeréséről és elfogadásáról is nyilatkozik. A szerződés időbeli hatályának kezdete a regisztrációs kérelem az Ilona Med GmbH általi elfogadása. Vége az az időpont, amikor a regisztráció és így az ajánlásra vonatkozó megbízási (közreműködői) megállapodás megszűnik.
 2. A regisztráció során a regisztrációt kérő személy egy általa kiválasztott, már korábban regisztrált ajánló alá csatlakozik, aki Őt a termékkel, a lehetőséggel megismertette. Amennyiben a regisztrációt kérő személy közvetlenül az Ilona Med GmbH alá regisztrál, abban az esetben a cég lehetőséget biztosít Neki, hogy egy, a lakhelyét illetően hozzá közeli, már korábban csatlakozott, a terméket és a rendszert jól ismerő, a munkában tevékenyen részt vevő regisztrált ajánló alá átregisztráljon, aki támogatni tudja Őt a munkájában, segítséget nyújthat Neki. A Moksa Csepp értékesítési rendszerébe regisztrált természetes személy, illetve jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet kötelezettséget vállal a Moksa Csepp marketing tevékenységére. E tevékenység jutalék jogosultságra biztosít lehetőséget.
 3. Az Ilona Med GmbH. fenntartja magának a jogot, hogy az értékesítési rendszerben szereplő jutalékokat – előre közzétett feltételek mellett – módosítsa.
 4. Az Ilona Med GmbH. értékesítési rendszere a regisztrált ajánlók számára biztosítja, a marketing és jutalékrendszerében az úgynevezett csoportjutalék (passzív jövedelem) lehetőségét, képződését,

Az Ilona Med GmbH a csoportjutalék (passzív jövedelmi) jogosultság megszerzéséhez szükséges rendszeres regisztrált ajánlói tevékenységet az alábbiak szerint méri, illetve regisztrálja:

 • Az aktivitáshoz szükséges minden hónapban 1 fő direkt, új regisztrált személy.
 • Az ajánló hálózatába regisztráltak „utógondozása”.
 1. A regisztráció (az ajánlásra vonatkozó megállapodás) megszűnik, ha:

 

 1. a regisztrált ajánló indoklás nélkül bármikor kéri a regisztráció és így a megbízás megszüntetését,
 2. az Ilona Med GmbH. a regisztrált ajánlót azért törli a nyilvántartásból – és ezzel egy időben a részére adott ajánlói megbízást visszavonja -, mert ő megszegi az ajánlásra vonatkozó előírásokat: túllépi a megbízás kereteit, a termékre (termékekre) vonatkozó valótlan információt ad, a termék (termékek) státuszával, hatékonyságával kapcsolatos félrevezető információt ad, vagy ezt megkísérli, vagy általában is olyan magatartást tanúsít, amely az Ilona Med GmbH ügyvezetőjének álláspontja szerint az e szabályzatban foglaltakkal és ennek szellemével ellentétes. Így többek között, de nem kizárólag
 3. ha a regisztrált ajánló megsérti az Ilona Med GmbH Etikai Kódexében foglaltakat,
 4. ha a regisztrált ajánló tevékenységét tisztességtelenül, az Ilona Med GmbH, vagy a vásárlók törvényes érdekeit sértő, vagy veszélyeztető módon, vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütköző módon folytatja,
 5. ha a regisztrált ajánló valótlan tény állításával, híresztelésével, vagy valós tény hamis színben történő feltüntetésével, egyéb magatartásával az Ilona Med GmbH, vagy az általa forgalmazott termék, vagy a regisztrált ajánlók jó hírnevét, hitelképességét sérti, vagy veszélyezteti,
 6. ha a regisztrált ajánló az üzleti titkot tisztességtelenül megszerzi, felhasználja, vagy jogosulatlanul mással közli.
 7. ha a regisztrált ajánló az Ilona Med GmbH-t, vagy vezetését, vezetői döntéseit nyilvánosság előtt kritizálja, vagy rossz színben tünteti fel.
 8. a regisztrált ajánló a Moksa Csepp rendszerében fellelhető adatokat – így különösen a személyes adatokat, neveket, címeket, lakcímeket, telefonos elérhetőségeket, valamint e-mail címeket – a Moksa Csepp tevékenységi körén kívül eső bármely tevékenység során jogosulatlanul – az Ilona Med GmbH írásbeli engedélye – nélkül felhasználja.
 9. a regisztrált ajánló az Ilona Med GmbH-val való együttműködés során (illetve annak megszűnését követő 3 éven belül) tudomásukra jutott információkat úgy hasznosítja, hogy azok virágterápiás készítményekkel kapcsolatos gyártási és forgalmazási tevékenység, illetve homeopátiás gyógymóddal kapcsolatos tevékenység során kerülnek felhasználásra. E tevékenységek végzéséhez az Ilona Med GmbH. írásbeli engedélye szükséges.

Az Ilona Med GmbH. tájékoztatja a regisztrációt kérőket és a már regisztrált ajánlókat arról, hogy a regisztrációt az Ilona Med GmbH. abban az esetben is jogosult azonnali hatállyal megszüntetni, ha a jelen pontban foglalt, az Ilona Med GmbH ügyvezetőjének álláspontja szerint a társaság szellemiségével összeegyeztethetetlen, ellentétes magatartást a regisztrált ajánló „magán személyként” tanúsítja, magán véleményt közöl, illetve közösségi portálokon, vagy az Ilona Med GmbH, vagy szerződött partnerei által üzemeltetett oldalakon fejti ki ezen magatartását.

 1. Az Ilona Med GmbH. fenntartja magának azt a jogot, hogy a kereskedést bármelyik partnerével (regisztrált ajánlóval -, vállalkozással-, vagy fogyasztóval) felfüggessze, szüneteltesse, vagy megszüntesse, a regisztráció megszüntetésével együtt, amennyiben a partner részéről visszaélés gyanúja merül fel a Moksa Csepp, annak marketing eszközeivel, a Moksa Csepp rendszerének adataival, vagy az ajánlói hálózat jutalékrendszerével kapcsolatosan.
 2. A regisztráció megszűnésének minden esetére igaz, hogy az Ilona Med GmbH a regisztráció megszűnésének időpontjában fennálló állapot szerint partnerével elszámol.
 3. A regisztráció megszűnésének minden esetében az elszámolás úgy történik, hogy a kiesett/kilépett/kizárt/nyilvántartásból törölt személy számára az Ilona Med GmbH számlát állít ki az Őt megillető jutalékról. E benyújtás és kérelem a kiesést követő hónap 10-ig lehetséges, amennyiben erre nem kerül sor, abban az esetben jutalék jogosultságát elveszti.
 4. Az Ilona Med GmbH fenntartja magának a jogot, hogy az e szabályzatban foglaltakat és így a regisztrált ajánlóknak adott megbízás tartalmát egyoldalúan módosítsa. Kötelezettséget vállal ugyanakkor arra, hogy a mindenkor hatályos és egységes szerkezetbe foglalt szabályzat szöveget a társaság honlapján közzéteszi.
 5. Az Ilona Med GmbH kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrált ajánlókat hírlevélben tájékoztatja az aktuális információkról, lehetőségekről, felhívja a figyelmet az alapszabály változásaira. A regisztrált ajánló köteles a változásokat megismerni és elfogadni. Amennyiben a változásokat nem fogadja el, azt a szabályzat hatályától, illetve a közzétételtől számított 15 napon belül írásban jelezheti az Ilona Med GmbH felé és ezzel egy időben kérheti, hogy Őt a regisztráltak sorából, az értékesítési rendszerből az Ilona Med GmbH törölje.
 6. Az Ilona Med GmbH egyoldalú változtatásaival és döntéseivel kapcsolatban a regisztrált személynek semmiféle jogorvoslati lehetősége nincs.
 7. A regisztrált ajánló kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi (céges) adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul közli az Ilona Med GmbH-val. A tájékoztatás elmaradásából vagy pontatlanul közölt adatok felhasználásából eredő felelősség a regisztrált személyt terheli. Az Ilona Med GmbH vállalja, hogy a regisztrált ajánló adatait bizalmasan kezeli az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. A regisztrált ajánló tudomásul veszi ugyanakkor, hogy az Ilona Med GmbH a kapott adatokat az értékesítéssel és az értékesítésre adott megbízással érintett körben használja fel.
 8. A regisztrált ajánlói státuszból eredő jogok nem ruházhatók át. A regisztráció nem örökölhető, illetve jogutódlással nem szerezhető meg. A regisztrált ajánló halála, esetén az elhunyt személy örököse, a jogerős hagyatékátadó végzés birtokában nyilatkozhat arról, hogy a regisztrációt meg kívánja-e újítani. Az elhunyt regisztrált ajánló örököse, a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kérheti, hogy az örökhagyó regisztrált ajánlónak az elhalálozás időpontjáig keletkezett jutalékáról számlát állítson ki ezen időpont elmulasztása esetén az örökös a jutalékra való jogosultságot elveszíti, a jutalék nem követelhető. A jutalék kizárólag abban az esetben fizethető ki, ha az örökhagyó a jutalék keletkezésének időszakában rendszeres regisztrált ajánlói tevékenységet fejtett ki. Jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy szervezet jogutódlása esetén a regisztráció abban az esetben folytatható tovább, amennyiben a jogutódlásról szóló jogerős cégbírósági határozat bemutatásra kerül az Ilona Med GmbH-nak és a jogutód szervezet tulajdonosi szerkezete változatlan marad. Amennyiben a jogutód szervezet tulajdonosi szerkezet megváltozik, úgy a jogutód szervezet tulajdonosainak újból regisztrálniuk szükséges. A jogutódlás bekövetkeztének időpontjáig esedékessé vált jutalékra vonatkozó számla kiállítására a jogutódlást megállapító végzés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül van lehetőség, ezen időpont elmulasztása esetén a jogutód a jutalékra való jogosultságot elveszíti a jutalék nem követelhető. A jutalék kizárólag abban az esetben fizethető ki, ha a jogelőd regisztrált ajánló a jutalék keletkezésének időszakában rendszeres regisztrált ajánlói tevékenységet fejtett ki. Amennyiben a szervezet jogutód nélkül szűnik meg, úgy a jogutód nélküli megszűnést megállapító határozat jogerőre emelkedéséig van lehetőség az addig keletkező jutalék kifizetésére ezt követően a jutalékra való jogosultság megszűnik, a jutalék nem követelhető.
 9. A jutalék kifizetése – eltérő megállapodás hiányában – havi rendszerességgel esedékes, ennek kétféle módja lehetséges:

A regisztrált ajánló a kiutalási igényét az aktuális hónap 10-ig nyújthatja be. A jutalékra jogosult – regisztrált ajánló – részére átutalásos számlát állít ki az Ilona Med GmbH az őt megillető összegről. A számlában az Ilona Med GmbH által is kimutatott és elfogadott összeg + ÁFA (az érvénybe lévő mértékű %) szerepelhet. Az Ilona Med GmbH fizetési kötelezettségének a kiutalási igény beérkezésétől számított 15 napon belül átutalással tesz eleget.

 1. Az Ilona Med GmbH tulajdonát képező alábbi védjegyek, valamint a termék népszerűsítésére, és reklámozására vonatkozó szabályzásai
 • Hirdetési és marketingcélokra kizárólag az Ilona Med GmbH által biztosított reklámanyagok használhatók.
 • A Moksa Csepp márkajelzést és logót a tagok nem használhatják az Ilona Med GmbH. által előzetesen adott, írásos engedélye nélkül. Ha valaki erre engedélyt kap, a márkajelzéseket és logókat az Ilona Med GmbH által előírtaknak megfelelően kell használni.
 • Minden Moksa Csepp nyomtatvány, kiadvány, videó, fényképfelvétel, grafika, termékfotó szerzői jogvédelem alatt áll, az Ilona Med GmbH írásbeli előzetes engedélye nélkül nem másolhatóak, még a részleteik sem. A Moksa Csepp weboldalak (facebook megjelenés) teljes tartalma, úgymint a szöveg, grafikák, fotók, grafikus megjelenés szintén szerzői jogi védelem alatt állnak, és a cég előzetes írásos engedélye nélkül kereskedelmi célra nem használhatók, nem másolhatók, még a részleteik sem.
 • Moksa Csepp termékek és logó,
 • info@ilonamed.at,
 • ilonamed.at, (Ilona Med GmbH)
 • szlogenek
 1. Az Ilona Med GmbH alapelvként kezeli a regisztrált ajánlók megfelelő módon és megfelelő’ időben történő tájékoztatását, velük a korrekt és partneri együttműködést. Igényli és kéri, hogy amennyiben e szabályzat értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdés vagy probléma merülne fel, azt partnerei rövid úton jelezzék.
 2. A regisztrációból és az abban foglaltak jellegéből adódóan az Ilona Med GmbH és a regisztrált ajánlói (partnerei) között létrejött jogviszonyra a Ptk. megbízásra vonatkozó előírásai vonatkoznak.
 3. Az étrend-kiegészítők nem gyógyszerek, nem rendelkeznek gyógyhatással, nem alkalmasak betegségek kezelésére sem a megelőzésére. Az étrend-kiegészítők élelmiszerek, így a jelölésükre (címke feliratok, a címkén, csomagoláson található bármely jel, ábra stb.) és reklámozásukra az élelmiszereknél megfogalmazott általános előírásokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a termékek jelölése, megjelenítése és hirdetése nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy az étrend-kiegészítő betegségek megelőzésére, kezelésére alkalmas, vagy ilyen tulajdonsága van. Az Ilona Med GmbH. mint forgalmazó nem vállal jogi és gazdasági felelősséget a termékét forgalmazó gazdasági társaságok, magánszemélyek állításaiért, kiírt, bárhol megjelenített terméktapasztalataiért, véleményéért.

Kérjük a forgalmazók leírásainak és reklámjainak olvasásakor, ezt vegyék figyelembe!

Webáruházunk nem foglalkozik tanácsadással, gyógyítással, problémamegoldással. Amennyiben termékeinket gyógyászati céllal kívánja felhasználni, úgy előtte kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. Minden esetben figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán lévő, illetve a termékhez mellékelt tájékoztatót!

Figyelem! Nem tekinthetők bizonyítéknak a Moksa Cseppel kapcsolatos pozitív terméktapasztalatok, a betegektől és kezelőorvosaiktól származó vélemények. Az emberi szervezetre gyakorolt esetleges kedvező hatás szintén nem azonosítható a gyógyhatással. Mivel minden ember szervezete más, ezért eltérően reagálnak a Moksa Cseppek szedésére.

Az étrend kiegészítők nem gyógyszerek, gyógyhatásuk nincs, ezért az ebből eredő állításokért felelősséget nem vállalunk. A weboldalon szereplő kedvező hatások, pozitív visszajelzések kizárólag a Moksa Cseppeket szedő és használó fogyasztók véleményei, tapasztalatai alapján kerültek feltüntetésre.